• Epis

    Noun

    plural

    1. Plural of epi
    © Wiktionary