• Zoospore

  Noun

  zoospore

  (plural zoospores)
  1. A motile asexual spore of some algae and fungi.

  Synonyms

  © Wiktionary