• Monosyllables

    Noun

    plural

    1. Plural of monosyllable
    © Wiktionary