• Polarimeters

    Noun

    plural

    1. Plural of polarimeter
    © Wiktionary